Er der styr på indeklimaet?

Dårligt indeklima er ikke altid synligt!

Fugt, skimmelsvamp og indeklima

Indeklimaet i en bygning er vigtig for de personer der opholder sig i lokalerne.
Fugt og skimmelsvamp er hyppig årsag til problematiske forhold i bygninger. Årsagerne kan være meget forskellige og undertiden vanskelige at klarlægge.
Ved undersøgelser for fugt og skimmelsvamp er det relevant at undersøge omfanget og niveauet af fugt og skimmelsvamp for at vurdere sandsynligheden.

Ofte fører opfugtning af byggematerialer til vækst af skimmelsvampe, der kan føre til et sundhedsmæssigt utilfredsstillende indeklima.
Skimmelsvampene kan desuden være en advarsel om mere alvorlige fugtproblemer, der med tiden kan give råd og svamp og ødelægge fugtfølsomme bygningsdele.
Fugt kan også i sig selv føre til dårligt indeklima og nedbrydning af mange materialer.

Undersøgelser for fugt og skimmelsvamp i bygninger gennemføres iht. SBi-anvisning 224 ”Fugt i bygninger” og i SBI-Anvisning 274 ”Skimmelsvampe i bygninger – undersøgelse og vurdering”.

F.eks. er grænsen for omfanget af synlig skimmelsvampevækst i det sundhedsmæssigt tilfredsstillende indeklima sat til maksimalt 0,06 m², i en bolig på ca. 100 m².

Skjulte forekomster af fugt og skimmelsvampevækst
Ofte ses der problemer med dårligt indeklima, uden at der kan observeres synlige tegn på opfugtning eller skimmelsvampevækst.
Det er derfor vigtigt at være opmærksom på forhold som utilstrækkelig ventilation, byggematerialer med kraftig afgasning, uhensigtsmæssig regulering af varme og ventilation og særligt forurenende aktiviteter.

Ventilation i boligen er vigtig for et godt indeklima Kan disse andre umiddelbare årsager udelukkes, er det vigtigt at afklare, om der er problematiske konstruktioner, opfugtning og eventuel skjult skimmelsvampevækst.

Der foretages fugtmålinger på bygningsdele for at undersøge, om der er fugt længere ude/nede i konstruktionerne.
Der kan fx være tilfældet i lagdelte gulvkonstruktioner, ydervægge med beklædninger eller indvendig isolering og i tagkonstruktioner. Målingerne kan eventuelt suppleres med termografi for at lokalisere kuldebroer.
Der kan også foretages en grundig inspektion efter løst tapet, løse fliser eller anden vægbeklædning, der kan hjælpe med at identificere områder, hvor der potentielt kan være opfugtning og vækst af skimmelsvampe.

I hvert enkelt tilfælde skal det vurderes om, og i hvilket omfang, der skal foretages destruktive undersøgelser ved at åbne konstruktionen eller udbore inspektionshuller. Når de mulige årsager til skimmelsvampevæksten er fastlagt, skal de afhjælpes, og omfanget af opfugtning og skimmelsvampevækst bestemmes.
Alle undersøgelser indgår i en samlet vurdering, der afrapporteres sammen med anbefalinger til udtørring, afrensning og yderligere reparationer, evt. ombygninger o.l.

Er der registreret uhensigtsmæssige forekomster af skimmelsvampevækst, skal denne fjernes, og bygningsdelene skal udtørres eller evt. udskiftes.

Trænedbrydende svampeangreb
Der findes over 30 arter af svampe, som kan nedbryde træ og gøre skade i bygninger. Det er ofte vigtigt at få klarlagt svampearter for at afgøre om svampeangreb giver anledning til forsikringsdækning eller ej.
Svampe kendes nemmest på deres frugtlegemer og på svampens mycelium, men undertiden, er det relevant at identificere et svampeangreb med hjælp fra laboratorieanalyser.

Insektangreb i bygninger
Nogle insekter kan ødelægge træ i bygninger. Det er ofte vigtigt at få klarlagt arten af insekter for at afgøre om angrebet giver anledning til forsikringsdækning eller ej.

De enkelte insektarter kan ofte genkendes ud fra både flyvehullernes, boremelets, larvernes og de voksne insekters udseende.

Radon
Radon er en radioaktiv gas, som findes naturligt i undergrunden. Herfra siver den ind i bygninger, hvilket øger risikoen for lungekræft.
Radon kan ikke ses, lugtes eller smages. For høj koncentration af radon i bygninger kan indebære en sundhedsrisiko for mennesker. Radon øger risikoen for lungekræft, og risikoen er størst, hvis man også er ryger. Ifølge WHO er radon den næstvigtigste medvirkende årsag til lungekræft, efter aktiv rygning.
Er der mistanke om forhøjede koncentrationer i indeklimaet, er det relevant at gennemføre undersøgelser for klarlægning af koncentrationen i indeluften.

Træk og kulde
Ofte opleves forringelser af indeklimaet i form af træk- og kuldegener. Træk og kulde kan detekteres på forskellige måder, bl.a. er termografi og målinger med varmetrådsanemometer nyttige værktøjer.


Kontakt REJ Miljø & Indeklima for at høre meget mere.

Skimmelsvampprøve taget i sammen ejendom, i stue (venstre) og i garage (højre)

Råd om svamp

Kontakt