Miljøundersøgelser, nedrivninger og ombygninger

Miljøproblematiske stoffer og byggeaffald skal håndteres korrekt

Når bygninger skal ombygges eller rives ned er der i Affaldsbekendtgørelsen regler om at konstruktioner undersøges for miljøproblematiske stoffer og at byggeaffald skal håndteres korrekt.

En miljøundersøgelse har til formål at belyse hvorvidt de materialer, der skal bortskaffes som affald, indeholder miljøproblematiske stoffer og derved er underlagt krav til håndtering og krav til frasortering af forurenet affald ved bortskaffelsen.
 
Endvidere at undersøgelsen danner grundlag for at personer der, i forbindelse med gennemførelse af planlagte arbejder, kan træffes de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger og derved sikre et sikkert arbejdsmiljø.

Før en renovering eller nedrivning går i gang, skal bygherren sørge for at anmelde bygge- og anlægsaffald.

Følgende stoffer er typisk omfattet af en miljøundersøgelse:
- Metaller (bly, cadmium, krom, kobber, nikkel, zink og kviksølv)
- PCB
- Klorerede paraffiner
- PAH’er
- Asbest


Asbest
Asbest er en gruppe af naturligt forekommende mineraler, der kan spaltes i fibre.

Ved arbejde med asbest og asbestholdigt materiale kan der opstå støv. Støvet indeholder fibre i form af meget tynde nåle. På grund af asbestens struktur kan fibrene spaltes på langs og blive meget tynde.
Indånding af asbestfibre kan give anledning til en række kræftsygdomme. Asbest og tobaksrygning forstærker hinandens virkninger kraftigt og øger risikoen for lungekræft.

Metaller
Bly og andre tungmetaller har været anvendt i byggeriet i århundreder som kemisk tilsætning i bl.a. malinger som pigment, algehæmmer samt i fysisk form som inddækninger, tagrender, galvanisering o.l.

Fælles for bly- og metalholdige materialer er, at de ikke medfører indeklimaforurening, så længe metallet er bundet i fast form, f.eks. i malingsoverflader.
Når renoverings- eller nedrivningsarbejder skal gennemføres og metalholdige materialer skal håndteres, udgør disse et problem for både miljøet og de personer der arbejder hermed.

Det er vigtigt at metaller, herunder især bly, håndteres korrekt iht. Arbejdstilsynets anvisninger, bl.a. fordi det kan medføre blyforgiftning.
Bly omsættes ikke i kroppen, men kan hobe sig op og give skader på kroppens organer. Blyforgiftning kan skade knoglemarv, nervesystem, lever, nyre og hormonproducerende organer.

PCB og klorerede paraffiner
PCB er en af de farligste miljøgifte i verden og internationalt regnes PCB fortsat som et af de store miljøproblemer. 
PCB er i dag helt forbudt at anvende. Men et ukendt antal bygninger og boliger indeholder stadig byggematerialer med indhold af PCB.

Allerede i 1970-erne blev man klar over, at PCB er skadeligt for både mennesker og dyr. Derfor blev brugen af PCB i åbne anvendelser forbudt i Danmark pr. 1. januar 1977.
PCB var i 1960-erne og 1970-erne et populært tilsætningsstof i mange produkter. PCB til kommerciel anvendelse fremstilles industrielt og er i udgangspunktet et olie-lignende stof, der besidder en række nyttige tekniske egenskaber.
Særligt PCB’s brandhæmmende og blødgørende egenskaber gjorde stoffet populært i store dele af industrien.
PCB og klorede paraffiner optræder som tilsætningsstof i en række byggematerialer, som bl.a. elastisk fugemasse, malinger og elektriske apparater. 
Materialer med indhold af PCB, indgår disse under en fælles betegnelse – primære kilder. 
PCB er et meget flygtigt materiale, som kan spredes til og forurene andre materialer ved direkte kontakt, dette kaldes sekundær forurening.

Endvidere kan PCB blive overført via afgasning i luften til omkringliggende overflader.
PCB kan dermed afgasse fra primære kilder og føre til indeklimaproblemer i bygninger og i bygningers inventar.

PCB kan være skadeligt for helbredet og ved langvarig påvirkning med høje koncentrationer kan det medføre skader på forplantningsevne, lever, skjoldbruskkirtel, immunapparat og hormonsystem. Endvidere mistænkes PCB for at være kræftfremkaldende.

For at PCB kan håndteres forsvarligt, er det vigtigt, at der er fuld klarhed over, hvor der findes PCB samt hvilke koncentrationer af PCB, der er i materialet.

Rej har erfaringer med planlægning og gennemførelse at både små og store nedrivningsopgaver.

PAH
PAH er tjærestoffer der, på grund af deres sundhedsskadelige egenskaber, har været i fokus som et miljøproblem i flere årtier.
Kultjære, sod og mineralolie anses for at være kræftfremkaldende over for mennesker.


Kontakt REJ Miljø & Indeklima for at høre meget mere.

Mere info om miljøundersøgelser

Kontakt