Undersøgelse med afsæt i Byfornyelsesloven §75

Rej har specialiseret inden for undersøgelser af bygninger og boliger med afsæt i §75 i lov om byfornyelse og udvikling af byer, kapitel 9.

Undersøgelse med afsæt i Byfornyelsesloven §75
Rej har specialiseret inden for undersøgelser af bygninger og boliger med afsæt i §75 i lov om byfornyelse og udvikling af byer, kapitel 9.
Undersøgelsen gennemføres med henblik på at vurdere hvorvidt boligen er sundhedsmæssig og brandteknisk forsvarlig og egnet til bolig.

Uddrag af byfornyelsesloven:
§ 75 Kommunalbestyrelsen skal efter retningslinjer, som den selv fastsætter, jf. dog  stk. 6, føre tilsyn med ejendomme, som benyttes til beboelse og ophold, når det vurderes, at disse ejendomme ved deres beliggenhed, indretning eller andre forhold er sundhedsfarlige eller brandfarlige.

Stk. 2.  Ved skønnet over, om benyttelsen af boliger og opholdsrum er forbundet med sundhedsfare, skal der navnlig tages hensyn til, om de pågældende boliger eller opholdsrum væsentligt afviger fra et eller flere af de mindstekrav, som er nævnt i  stk. 3  og  4.

Stk. 3.  Alle beboelses- og opholdsrum skal
1) yde tilfredsstillende beskyttelse mod fugtighed, kulde, varme og støj,
2) have fyldestgørende adgang for dagslys,
3) have forsvarlig adgang for luftfornyelse i almindelighed gennem et eller flere oplukkelige vinduer direkte til det fri,
4) have mulighed for tilstrækkelig opvarmning og
5) have et tilfredsstillende indeklima.

Stk. 4.  Enhver lejlighed skal ud over mindstekravene i  stk. 3
1) have adgang til godt og tilstrækkeligt drikkevand,
2) have behørigt afløb for spildevand og
3) have tilfredsstillende adgang til wc.

Stk. 5.  Ved skønnet over, om personer, som opholder sig i en bygning, udsættes for brandfare, skal der især tages hensyn til byggemåden og indretningen af de enkelte lejligheder og rum samt adgangsforholdene.

Stk. 6. Boligministeren kan fastsætte regler for kommunalbestyrelsens tilsyn.


Kontakt REJ Miljø & Indeklima for at høre meget mere.

Undersøgelse med afsæt i Byfornyelsesloven §75

Kontakt